Facebook YouTube Instagram Moodle

Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych

Treści programowe

1. ISTOTA I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI

 • Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości
 • Podstawowe regulacje prawne. Zasady rachunkowości
 • Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

2. ELEMENTY KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Dowód księgowy
 • Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych

3. DOKUMENTY OPISUJĄCE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

 • Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Dokumentacja związana z inwentaryzacyjną

4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA – ISTOTA, CECHY, ELEMENTY

 • Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

5. AKTYWA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ- CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA

 • Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych
 • Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych
 • Metody wyceny zapasów materiałów i towarów

6. PASYWA JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ – CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA

 • Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych
 • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych

7. KOSZTY I PRZYCHODY

 • Zyski i straty
 • Wynik finansowy
 • Zasady sporządzania rachunku zysków i start w wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym

8. ISTOTA I FUNKCJĘ PODATKU DOCHODOWEGO

 • Przychody opodatkowane i zwolnione
 • Koszt uzyskania przychodu
 • Wydatki zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
 • Podstawa opodatkowania dochodu
 • Deklaracje podatku dochodowego

9. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORAZ PODATNICY PODATKU VAT

 • Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Deklaracje podatku VAT

10. PREZENTACJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Z BRANŻY RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW

 • Dekretowanie operacji gospodarczych
 • Ewidencja środków finansowych
 • Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US
 • Wycena i ewidencja materiałów
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu 

Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: 80

Ponadto każdy z Słuchaczy po ukończeniu kursu ma możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu VCC*, spełniając następujące warunki:

 •  Przystąpi do egzaminu:

Czas trwania egzaminu
30 min – część teoretyczna
45 min – część praktyczna

 •  Uiści dodatkową opłatę:

Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.