Facebook YouTube Instagram Moodle

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

PROFESJONALNY INSTRUKTOR NAUKI ZAWODÓW – program opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632)

Treść szkolenia

1. Pedagogika i andragogika

 • Wybrane zagadnienia pedagogiki i andragogiki
 • Pedagogika pracy, jako subdyscyplina pedagogiczna istotna dla instruktora praktycznej nauki zawodu
 • Wychowanie a rozwój
 • Świadomość roli instruktora-szkoleniowca w świetle pedagogiki i andragogiki
 • Komunikacja i kultura języka
 • Pojęcie normy i patologii
 • Progi edukacyjne
 • Bezpieczeństwo młodocianego w zakładzie pracy

2. Elementy psychologii w kształceniu zawodowym

 • Podstawowe pojęcia psychologii
 • Poznanie i spostrzeganie społeczne
 • Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych
 • Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
 • Kontakty społeczne ucznia
 • Psychologiczne uwarunkowania uczenia się osób dorosłych

3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego

 • Prawo oświatowe określające organizację kształcenia zawodowego w kontekście praktycznej nauki zawodu
 • Kształcenie w zawodzie
 • Zajęcia praktyczne
 • Rola instruktora
 • Struktura jednostki metodycznej
 • Metody i zasady nauczania, w tym metody aktywizujące, dobór metod dydaktycznych
 • Formy pracy
 • Projektowanie środowiska materialnego zajęć
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych młodocianych w świetle obowiązujących przepisów prawa
 • Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości młodocianego
 • Specyficzne trudności w uczeniu się
 • Sytuacje wychowawcze w toku zajęć praktycznych
 • Dokumentowanie przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu

4.Praktyka metodyczna

 • Obserwowanie zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez innych instruktorów lub nauczycieli praktycznej nauki zawodu i omówienie tych zajęć z prowadzącym praktykę metodyczną
 • Pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu, w tym planowanie zajęć, organizacja i prowadzenie zajęć w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, ocenianie osiągnięć edukacyjnych, podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej
 • Analiza i ocena własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów po przeprowadzonych zajęciach podczas konsultacji z osobą prowadzącą praktykę metodyczną
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu

Liczba godzin szkolenia: 80
Cena: 1 000 zł

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu