Facebook YouTube Instagram Moodle

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Treści szkolenia

1. BLOK: OGÓLNOPRAWNY

 • Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
 • Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń
 • Wybrane elementy prawa karnego procesowego
 • Wybrane elementy prawa cywilnego
 • Wybrane elementy prawa pracy
 • Wybrane elementy psychologii
 • Etyka pracownika ochrony
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

2. BLOK: OCHRONA OSÓB I MIENIA

 • Przyczyny zamachu na osoby
 • Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki
 • Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom
 • Organizacja grupy ochronnej
 • Ochrona obiektu
 • Ochrona konwojów
 • Techniczne środki zabezpieczenia mienia

3. BLOK: WYSZKOLENIE STRZELECKIE

 • Budowa i zasady działania broni
 • Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią
 • Techniki posługiwania się bronią
 • Strzelanie

4. BLOK: SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE

 • Samoobrona
 • Techniki interwencyjne

RAZEM 245 godzin dydaktycznych

Zapewniamy: 

 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu 

Kwalifikowany pracownik ochrony, to osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia lub osoba wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności ochrony osób i mienia :
1) pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;
2) pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne;
3) pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób;
4) osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
5) pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych:
a) w art. 36 uprawnienia pracownika ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ust. 1 pkt 4,
b) w art. 36 uprawnienia pracownika ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295), zwanej dalej „ustawą o broni i amunicji”;
6) pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.
Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest uprawniona jest między innymi do:
1) opracowywania planów ochrony
2) organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Od 2014 zniesiono państwowe egzaminy licencyjne; podstawą do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony w Komendzie Wojewódzkiej w Rzeszowie jest szkolenie przeprowadzane przez uprawnione placówki szkoleniowe, zakończone uzyskaniem zaświadczenia o potwierdzającego przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Wymagania wobec kandydata:
Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) ukończyła 21 lat;
3) ukończyła co najmniej gimnazjum;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
7) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.