Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Bezpłatny kurs komputerowy

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy na poziomie A lub B. Nauka odbywać się będzie w 10 osobowych grupach.

Uczestnikiem/czką projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  • Zamieszkująca na terenie woj. Podkarpackiego
  • W wieku 25 lat i więcej
  • Z brakiem lub śladową znajomością obsługi komputera
  • Nieprowadząca działalności gospodarczej
  • Nie uczestnicząca w podobnym wsparciu/ w innym projekcie finansowanym z EFS

Projekt w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 14-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych  

Kontakt:

tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl