Facebook YouTube Instagram Moodle

Informacje o projekcie

Projekt pt. „Szkolenia na rzecz rozwoju kwalifikacji osób pracujących będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”

Nr Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0043/23 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach: Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian

DZIAŁANIE 07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa.

Realizator projektu: Urszula Penar-Woźniak Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku

Dofinansowanie projektu z UE: 772 609,03 PLN

Okres realizacji projektu: od 03.06.2024 r. do 31.05.2025 r.

Cele projektu oraz Grupa docelowa:

 1. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 125 uczestników/czek projektu (63 kobiet i 62 mężczyzn) w wieku 15-89 lat, poprzez nabycie przez nich kwalifikacji/kompetencji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy do 31.05.2025 r.
 • Celem szczegółowym jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, poprzez:
 • uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w zakresie dostosowania kwalifikacji do zmieniającego się rynku pracy przez 120 uczestników/czek do 31.05.2025 r,
 • nabycie wiedzy z planowania rozwoju kariery zawodowej przez 125 uczestników/czek projektu do 31.05.2025 r.
 • Projekt przewiduje następujące minimum doboru uczestników/czek w ramach przewidzianego wsparcia:
 1. wg. kryterium zamieszkiwania tj.:
 2. w co najmniej 5% do osób pracujących, które zamieszkują (w rozumieniu KC) miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosław, Mielec, Krosno, Dębica, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przeworsk; oraz
 3. w co najmniej 5% do osób pracujących, które zam. (w rozumieniu KC) na obszarze objętym Programem Startegicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto.
 4. osoby z niepełnosprawnościami – min. 2 osoby;
 5. w wieku 55 lat i więcej – min. 13 osób;
 6. wg. kryterium obywatelstwa tj.:
 7. obcego pochodzenia – min. 2 osoby;
 8. z krajów trzecich – min. 2 osoby;
 9. należące do mniejszości, w tym społecznie marginalizowanych – min. 2 osoby.
 • kobiety – 63 osoby;
 • w wieku 18-29 lat – 21 osób;
 • min. 28 osób z niskimi kwalifikacjami.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 1. spełnienie kryteriów kwalifikowalności:
 2. status osoby na rynku pracy:

– osoba ucząca się i jednocześnie pracująca,

– osoba zatrudniona na podstawie umowy krótkoterminowej lub cywilnoprawnej,

– osoba tzw. ubogo pracująca,

– osoba odchodząca z rolnictwa.

 • osoba zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego;
 • osoba w wieku powyżej 15 do 89 lat;
 • osoba która jednocześnie nie korzysta ze wsparcia w ramach innych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 • zapoznanie się z regulaminem projektu oraz złożenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych i innych dokumentów (tj. urzędowe zaświadczenia, oświadczenia własne), wymaganych w procesie rekrutacji, jeśli dotyczą danej osoby (tj. zaświadczenie z KRUS lub właściwej placówki oświatowej lub od pracodawcy, orzeczenie o niepełnosprawności itd.)
 • pozytywne zakwalifikowanie kandydata/ki do projektu przez komisję rekrutacyjną.
 • Dokumenty wymagane od kandydata/tki potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie:
 1. wymagane w stosunku od wszystkich kandydatów/ek:
 2. formularz rekrutacyjny wraz z zawartymi w treści formularza oświadczeniami;
 3. zaświadczenie od pracodawcy lub kserokopia umowy;
 4. wymagane gdy dotyczy:
 5. zaświadczenie z właściwej placówki oświatowej – w przypadku osób uczących się i jednocześnie pracujących;
 6. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku osób odchodzących z rolnictwa;
 7. orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) – jeśli dotyczy.
 8. zaświadczenie wystawione przez właściwy podmiot/instytucję w celu ustalenia dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym – w przypadku osób tzw. ubogo pracujących;
 • Kandydat/tka powinien/na złożyć wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe do biura projektu. Dokumenty można dostarczyć osobiście do biura projektu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną w postaci skanów przesłanych na adres e-mail: sekretariat@pspsanok.pl.
 • W przypadku przedłożenia skanów dokumentów rekrutacyjnych, ich oryginały kandydat/ka musi dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć (pierwsze zajęcia).
 • Jeśli zaistnieją wątpliwości co do przedłożonych dokumentów kandydat/ka może zostać wezwany/a do przedłożenia dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym.
 • Realizator zastrzega sobie prawo wglądu do dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność kandydata/ki, tj. dowód osobisty.
 • Dokumenty rekrutacyjne muszą być czytelnie podpisane przez kandydata/tkę.
 • Zgłoszenia, które nie są kompletne i/lub nie zawierają danych umożliwiających kontakt z kandydatem/tką i/lub złożone przed i po zakończeniu ogłoszonego naboru – nie podlegają rozpatrzeniu.