Facebook YouTube Instagram Moodle

Wykonywanie prac biurowych

Edukacja z zakresu kwalifikacji EKA.06. Wykonywanie prac biurowych, odbywa się w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności biurowo-administracyjnych w jednostce organizacyjnej z zastosowaniem komputerowych metod ewidencji i przetwarzania danych.

Elementy treści programu:

 1. Wykonywania czynności biurowo-administracyjnych w jednostce organizacyjnej
 2. Podstawy ekonomii i marketingu
 3. Prowadzenie korespondencji biurowej
 4. Stosowanie przepisów prawa w pracy biurowej
 5. Gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji
 6. Sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej
 7. Obsługiwania sprzętu biurowego

Absolwent kwalifikacji EKA.06 potrafi m.in.:

 • wykonuje czynności biurowo-administracyjnych w jednostce organizacyjnej
 • obsługuje programy Ms Office
 • zna zasady przygotowania oraz organizacji: narad, zebrań, konferencji, spotkań służbowych
 • potrafi obsługiwać sprzęt biurowy
 • organizuje i zarządza pracą małych zespołów
 • posiada kompetencje personalne i społeczne
 • zna podstawy ekonomii i marketingu
 • zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzi korespondencję biurową
 • sporządza, przechowuje i archiwizuje dokumenty związane z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej

ABSOLWENT kierunku Wykonywanie Prac Biurowych Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w: 

 • podmiotach gospodarczych,
 • urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych,
 • sądach,
 • jednostkach budżetowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • urzędach skarbowych

Dyplomy i certyfikaty:

• Zaświadczenie MEN ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
• Po zdaniu egzaminu na wymaganym poziomie Państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w wybranym szkoleniu

Uwaga! Aby uczestniczyć w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym nie musisz posiadać wykształcenia średniego

Ponadto, jeżeli:
• posiadasz wykształcenie średnie (nie musisz mieć matury)
• zrealizujesz szkolenie EKA.06
• zdobędziesz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej – EKA.06 to uzyskasz państwowy dyplom z tytułem TECHNIKA PRAC BIUROWYCH

Realizacja zajęć: 3 semestry nauki (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w trybie weekendowym)