Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Bezpłatny kurs komputerowy

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 14-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Projekt realizowany jest w terminie od 01.08.2020 r. do 30.06.2022 r.

Szkolenie komputerowe na poziomie:

·        podstawowym A;

·        średniozaawansowanym B;

·        zaawansowanym C;

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Uczestnik projektu dodatkowo może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Ponadto każdy otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci m.in.: podręcznika, pendriva oraz notatnika.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

Uczestnikami projektu mogą być także osoby, które brały udział w poprzednich edycjach projektów finansowanych z EFS z zakresu kompetencji cyfrowych, ale na poziomie niższym niż ten do którego zgłaszają chęć uczestnictwa w aktualnym wsparciu.

Poziom podstawowy (BASE)

w programie m.in.:

 • Kluczowe założenia w odniesieniu do: technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), komputerów, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania.
 • Efektywna praca z komputerem przy użyciu ikon oraz okien.
 • Dostosowywanie głównych ustawień systemu operacyjnego i używania wbudowanych mechanizmów pomocy.
 • Tworzenie prostych dokumentów oraz ich drukowania.
 • Podstawowe założenia przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
 • Kluczowe złożenia sieciowe oraz znajomości systemów łączności komputerowej, umiejętności łączenia się z siecią.
 • Bezpieczeństwo danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami.
 • Ochrona środowiska, ergonomii i dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością.
 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików, lokalnie i w chmurze.
 • Wybór odpowiednich narzędzi pomocy, skrótów i narzędzia Przejdź do w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy.
 • Wprowadzanie danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list. Zaznaczanie, sortowanie oraz kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
 • Tworzenie matematycznych i logicznych formuł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym. Posługiwanie się dobrymi praktykami w tworzeniu formuł oraz rozpoznawanie błędnych wartości w formułach.  
 • Dopasowanie ustawień strony skoroszytu oraz sprawdzenia i poprawiania zawartości skoroszytu przed wydrukowaniem.
 • Zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwo podczas pracy w sieci.
 • Używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych.
 • Efektywne wyszukiwania informacji w sieci oraz krytycznej oceny treści znalezionych w Internecie.
 • Kluczowe zasady związane ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej.
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz zarządzania nimi.
 • Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach plików.
 • Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, gotowych do rozpowszechniania.
 • Wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.
 • Przygotowywanie dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej.

poziom średni (STANDARD)

w programie m.in.:

 • Podstawowe pojęcia techniczne i informatyczne
 • Rozwiązywanie problemów technicznych z urządzeniami komputerowymi, jak również cyfrowymi urządzeniami mobilnymi jak smartfon czy tablet
 • Rozwiązywanie problemów programistycznych i systemowych
 • Budowa komputera i poszczególnych jego podzespołów
 • Zasady i rozumienia budowy sieci LAN
 • Rozpoznawania niepoprawnych wartości parametrów diagnostyki sieciowej
 • Znajomość podstawowych narzędzi diagnostycznych
 • Rozpoznawanie i postępowania z typowymi problemami z aplikacjami użytkowymi
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznych
 • Ocena narzędzia pod względem przydatności do rozwiązywanego problemu
 • Sposoby poszukiwania i weryfikowania alternatywnych rozwiązań
 • Znajomość charakterystyki źródła informacji pomocnych w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów
 • Podstawy technicznego formułowania problemu
 • Korzystanie z technologii komunikacyjno-informacyjnych przy rozwiązywaniu problemów
 • Tworzenie prostych baz danych i podglądu ich zawartości w różnych trybach.
 • Tworzenie tabel, określanie i modyfikowanie pól i ich właściwości, wprowadzania i edycji danych w tabeli.
 • Zastosowanie formularzy oraz tworzenie formularza w celu wprowadzania, modyfikowania i usuwania rekordów i danych w rekordach.
 • Tworzenie typowych raportów i przygotowywanie wydruków gotowych do rozpowszechniania.
 • Używanie aplikacji oraz zapisywanie prezentacji w różnych formatach plików.
 • Korzystanie z istniejących funkcji, np. funkcji Pomoc w celu zwiększenia wydajności pracy.
 • Rozróżnianie sposobów wyświetlania prezentacji wraz z umiejętnością zastosowania, podczas ich użycia, różnych sposobów układu i wyglądu slajdów.
 • Wprowadzanie, edycji i formatowanie tekstu w prezentacjach oraz stosowania dobrych praktyk w nadawaniu tytułów slajdom.
 • Wybieranie rodzaju, tworzenie i formatowanie wykresów w celu przekazania w odpowiedni sposób specyficznych informacji.
 • Wstawianie i edycja obrazów i rysunków.
 • Stosowanie animacji i różnych efektów przejść oraz sprawdzenie i poprawienie za-wartości prezentacji przed jej końcowym wydrukiem i rozpowszechnieniem
 • Bezpieczne przechowywanie informacji i danych oraz główne zasady przechowywania danych, ochrony i kontroli danych oraz prywatności.
 • Rozpoznawanie zagrożeń bezpieczeństwa osobistego w zakresie kradzieży tożsamości i potencjalnych zagrożeń dla danych, wynikających z użycia przetwarzania w chmurze.
 • Używanie haseł i szyfrowania dla ochrony plików i danych.
 • Zagrożenia ze strony złośliwego oprogramowania i ochrona przed nim komputera, urządzeń lub sieci, a także identyfikacji ataków złośliwego oprogramowania.
 • Podstawy korzystania z HTML i korzystania z tagów HTML do modyfikowania układu strony internetowej.
 • Korzystanie z aplikacji do tworzenia stron internetowych do projektowania i formatowania stron, formatowanie tekstu oraz pracy z hiperłączami i tabelami.
 • Rozpoznawanie i używanie formatów zapisu obrazów i tworzenie formularzy na stronie internetowej.
 • Wykorzystania kaskadowych arkuszy stylów.
 • Przygotowania stron internetowych do publikowania na serwerze WWW.
 • Kluczowe zasady związanych ze współpracą w sieci oraz pracą w chmurze.
 • Konfiguracja i zakładanie kont użytkownika.
 • Korzystanie z zasobów online do przechowywania danych oraz z aplikacji online wykorzystywanych do współpracy online.
 • Planowanie i zarządzanie konferencjami online oraz korzystanie z narzędzi do nauki online.
 • Podstawy technologii mobilnej oraz korzystanie z takich funkcji jak: poczta elektroniczna, aplikacje mobilne oraz synchronizacja.
 • Wykorzystywanie standardowych możliwości AutoCAD’a do tworzenia i modyfikowania obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego.

poziom zaawansowany (ADVANCED)

w programie m.in.:

 • Stosowanie zaawansowanego formatowania tekstu, akapitu, kolumn oraz formatowania tabel. Przekształcania tekstu w tabele oraz tabel w tekst.
 • Praca z odwołaniami takimi jak przypisy dolne i końcowe oraz podpisy. Tworzenie spisu treści, odnośników i odsyłaczy.
 • Zwiększanie wydajności pracy poprzez używanie bloków konstrukcyjnych, szablonów i formularzy.
 • Sprawne posługiwania się makropoleceniami oraz zaawansowanymi opcjami korespondencji seryjnej.
 • Używanie i stosowanie w tekście opcji linkowania, łączenie oraz wstawianie obiektów w celu integracji danych.
 • Praca z dokumentami głównymi i podrzędnymi. Zastosowanie opcji zabezpieczających dokument.
 • Praca ze znakami wodnymi, sekcjami, nagłówkami i stopkami
 • Zastosowanie zaawansowanych opcji formatowania takich jak formatowanie warunkowe czy definiowanie własnych formatów liczbowych.
 • Użycie funkcji związanych z operacjami logicznymi, statystycznymi i finansowymi.
 • Tworzenie wykresów oraz zaawansowanych opcji formatowania wykresów.
 • Użycie tabel przestawnych do analizy danych, sortowanie oraz filtrowanie danych.
 • Definiowania scenariuszy.
 • Operacje w arkuszu z wykorzystaniem nazw przypisanych do zakresów komórek, makrodefinicji oraz szablonów.
 • Definiowanie kryteriów sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych do arkusza.
 • Użycie odnośników, importu danych do arkusza, śledzenia zmian.
 • Porównywanie i scalanie skoroszytów.
 • Zabezpieczanie arkuszy.
 • Wpływ audytorium i środowiska wygłaszania prezentacji na planowanie i projektowanie prezentacji.
 • Tworzenie i modyfikowanie szablonów oraz formatowania tła slajdu.
 • Wzbogacanie prezentacji stosując wbudowane narzędzia do rysowania i obróbki grafiki. Umiejętności wstawiania i modyfikowania diagramów oraz formatowania wykresów na poziomie zaawansowanym.
 • Wstawianie plików muzyczny i klipów wideo do prezentacji oraz stosowanie animacji.
 • Zastosowanie łączy do plików, wstawianie obiektów osadzonych w celu powiązania danych. Tworzenie niestandardowych pokazów slajdów, ustalania para-metrów pokazu i kontrolowania pokazu slajdów.
 • Znajomość podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i stosowaniem baz danych.
 • Utworzenie relacyjnej bazy danych za pomocą zaawansowanych funkcji tworzenia tabel i złożonych relacji między tabelami.
 • Projektowanie i wykorzystanie kwerend do utworzenia tabel, aktualizacji tabel, usuwania i dołączania danych przy użyciu symboli wieloznacznych, parametrów i obliczeń.
 • Stosowanie formantów i podformularzy do poprawy funkcjonalności formularzy.
 • Stosowanie formantów w raportach do wykonywania obliczeń oraz tworzenia podraportów do zwiększenia przejrzystości prezentowanych danych.
 • Poprawianie produktywności poprzez wykorzystanie makr oraz funkcji importu i integracji danych.