Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Bezpłatny kurs komputerowy

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 14-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Projekt realizowany jest w terminie od 01.08.2020 r. do 30.06.2022 r.

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych zgodnych z DIGCOMP na poziomie A i B , potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym ECCC lub Digital Europe, poprzez udział w szkoleniach TIK, zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, zakończonych procesem walidacji i certyfikacji.

W ramach projektu każdy uczestnik odbędzie szkolenie TIK na pełnym poziomie „A” lub „B” obejmujące 5 obszarów DIGCOMP (Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów) trwające 110 h dydaktycznych – szkolenia bez stypendium. Uczestnik bierze udział tylko w A albo tylko w B, na jakim jest poziomie określa test załączony w formularzu rekrutacyjnym.

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

– zamieszkująca na terenie woj. podkarpackiego;

– w wieku 25 lat i więcej;

– zgłaszająca się do projektu z własnej inicjatywy;

– z brakiem lub śladową znajomością obsługi komputera;

– nieprowadząca działalności gospodarczej;

– nie uczestnicząca w podobnym wsparciu/w innym projekcie finansowanym z EFS, w szczególności w ramach poprzednich edycji konkursowej w działaniu 9.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W projekcie mogą brać udział osoby:

-bierne zawodowo,

-bezrobotne,

-uczące się lub pracujące.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby:

-uczestniczące w podobnym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS (brał udział/bierze udział w szkoleniu DIGCOMP i posiada certyfikat ECCC z danej dziedziny)

-prowadzące działalność gospodarczą

ORGANIZACJA SZKOLENIA TIK ZAKOŃCZONE PROCESEM WALIDACJI I CERTYFIKACJI

  • Szkolenia dla grup 10 osobowych zostaną zrealizowane w wymiarze 110h dydaktycznych na osobę: tryb zajęć dostosowany do UP, średnio 2 x w tygodniu po 2,5 godziny szkoleniowe, 15 min przerwy
  • dla każdego UP podręcznik z płytą – Digital Europe
  • warunek zakończenia szkolenia: 80% obecności i zdanie egzaminu wewnętrznego
  • 100% uczestników musi podejść do EGZAMINU zewnętrznego
  • kwalifikacja: uzyskanie certyfikatu zewnętrznego ECCC