Facebook YouTube Instagram Moodle

Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt pt. „Szkolenia na rzecz rozwoju kwalifikacji osób pracujących będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”

Nr Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0043/23

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach: Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian,

DZIAŁANIE 07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa.

                                                       

WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ

 1. Projekt – pojęcie to odnosi się do projektu pn.: „Szkolenia na rzecz rozwoju kwalifikacji osób pracujących będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach: Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie 07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa.
 2. Realizator projektu – należy przez to rozumieć Urszula Penar-Woźniak Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 38-500 Sanok.
 3. Instytucja Zarządzająca (IZ) – oznacza to Instytucję Zarządzającą, tj. Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 4. Instytucja Pośrednicząca (IP WUP) – instytucja nadzorująca prawidłową realizację Projektu oraz przyznająca środki na jego realizację – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów.
 5. RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1)
 6. Kandydat – osoba zamierzająca wziąć udział w projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne do Projektu i oczekuje na ogłoszenie wyników rekrutacji.
 7. Uczestnik/czka projektu (UP) – osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do udziału w projekcie (zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie), której udzielono wsparcia w ramach projektu.
 8. Biuro projektu – zlokalizowane jest przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 38-500 Sanok, e-mail: sekretariat@pspsanok.pl, tel.: 606-987-395. Zapewnia UP i potencjalnym Kandydatom/kom zainteresowanym uczestnictwem w Projekcie, możliwość osobistego kontaktu z Zespołem Projektu oraz uzyskania pełnych informacji o Projekcie, w szczególności o zasadach rekrutacji i formach wsparcia oferowanych UP (informacja o godzinach otwarcia dostępna jest na Stronie Internetowej www.pspsanok.pl oraz w siedzibie Organizatora).
 9. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów określonych w § 3 pkt 5, który należy złożyć lub przesłać do biura projektu, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 10. Osoba pracująca – to osoba:
 11. w wieku od 15 do 89 lat, która: wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne;
 12. posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracuje (ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie) lub
 13. produkująca towary rolne, których główna część przeznaczona jest na sprzedaż lub barter.

Za osoby pracujące uznaje się również:

 1. osoby prowadzące działalność na własny rachunek, czyli prowadzące działalność gospodarczą lub działalność, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 2. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
 3. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, działalności, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódź czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konferencjach, konwencjach lub seminariach);
 4. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego;
 5. bezpłatnie pomagającego osobie prowadzącej działalność członka rodziny, który jest uznawany za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”;
 6. osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,
  z późn. zm.), chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo);
 7. studenci, którzy są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą;
 8. osoby skierowane do odbycia zatrudnienia subsydiowanego.
 9. Osoba odchodząca z rolnictwa – to osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.
  z 2023 r. poz. 208, z późn. zm.), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objęta obowiązkiem ubezpieczenia. Osoba odchodząca z rolnictwa nie może posiadać statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.
 10. Osoba uboga pracująca – osoba pracująca:
 11. zamieszkująca w gospodarstwie domowym[1] w którym dochody (z wyłączeniem transferów społecznych[2]) przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

      albo

 • której dochody podlegające opodatkowaniu w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę – wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) oraz wydawanym na podstawie tej ustawy rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej (od stycznia 2024 r. wynosi 4.242,00 zł brutto, a od lipca 2024 r. będzie wynosiło 4.300,00 zł brutto w tym obowiązujące zwaloryzowane wynagrodzenie w 2025 r.).
 • Umowa krótkoterminowa – umowa będąca podstawą nawiązania stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
 • Umowa cywilnoprawna – umowa zawarta w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego np. umowa o dzieło, umowa zlecenie.
 • Osoba z niepełnosprawnościami – to osoba, o której mowa w Ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn.zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi
  w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia
 • Osoba od 15 roku życia – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 15 lat (od dnia 15 urodzin).
 • Osoba zamieszkująca województwo podkarpackie – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Kompetencjach – oznacza to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się.
 • Kwalifikacje – to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w drodze edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.
 • Umowa uczestnictwa w Projekcie – umowa, która jest zawarta pomiędzy Realizatorem
  a uczestnikiem/czką Projektu na potrzeby realizacji Projektu.

§ 1
INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w projekcie pn. „Szkolenia na rzecz rozwoju kwalifikacji osób pracujących będących
  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, nr identyfikacyjny projektu: FEPK.07.04-IP.01-0043/23.
 • Okres realizacji projektu: od 03.06.2024 r. do 31.05.2025 r.
 • Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach: Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 • Biuro projektu znajduje się w siedzibie realizatora, którym jest: Urszula Penar-Woźniak Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku i jest czynne w godzinach urzędowania podanych na stronie Realizatora: www.pspsanok.pl.
 • Realizator obejmuje swoim działaniem teren woj. Podkarpackie (w przypadku osób fizycznych uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego
  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów – posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. Podkarpackiego).
 • Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi: zasadą równości szans płci oraz równości szans i niedyskryminacji.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2
CEL PROJEKTU I JEGO UCZESTNICY/CZKI

 1. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 125 uczestników/czek projektu (63 kobiet i 62 mężczyzn) w wieku 15-89 lat, poprzez nabycie przez nich kwalifikacji/kompetencji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy do 31.05.2025 r.
 • Celem szczegółowym jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, poprzez:
 • uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w zakresie dostosowania kwalifikacji do zmieniającego się rynku pracy przez 120 uczestników/czek do 31.05.2025 r,
 • nabycie wiedzy z planowania rozwoju kariery zawodowej przez 125 uczestników/czek projektu do 31.05.2025 r.
 • Projekt przewiduje następujące minimum doboru uczestników/czek w ramach przewidzianego wsparcia:
 1. wg. kryterium zamieszkiwania tj.:
 2. w co najmniej 5% do osób pracujących, które zamieszkują (w rozumieniu KC) miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosław, Mielec, Krosno, Dębica, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przeworsk; oraz
 3. w co najmniej 5% do osób pracujących, które zam. (w rozumieniu KC) na obszarze objętym Programem Startegicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto.
 4. osoby z niepełnosprawnościami – min. 2 osoby;
 5. w wieku 55 lat i więcej – min. 13 osób;
 6. wg. kryterium obywatelstwa tj.:
 7. obcego pochodzenia – min. 2 osoby;
 8. z krajów trzecich – min. 2 osoby;
 9. należące do mniejszości, w tym społecznie marginalizowanych – min. 2 osoby.
 • kobiety – 63 osoby;
 • w wieku 18-29 lat – 21 osób;
 • min. 28 osób z niskimi kwalifikacjami.

§ 3
PROCEDURY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 1. Rekrutacja uczestników/czek do projektu będzie miała charakter ciągły (począwszy od daty rozpoczęcia realizacji projektu, tj. od 03.06.2024 r.
 • Nabór do projektu jest prowadzony w sposób otwarty, powszechny, bezpośredni, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Termin naboru dla każdej grupy (zakłada się rekrutację 15 gr., średnio 8 os.- 12 os./gr.) zostanie upubliczniony na stronie Realizatora. Nabór zostanie zamknięty na min. 5 dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia dla danej grupy.
 • Minimalny czas naboru dokumentów rekrutacyjnych w ramach każdej tury rekrutacyjnej będzie wynosił 2 tygodnie z możliwością wydłużenia. Kolejne nabory będą odbywać się cyklicznie co około 5 tygodni.
 •  Możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
 • Warunki uczestnictwa w projekcie:
 1. spełnienie kryteriów kwalifikowalności:
 2. status osoby na rynku pracy:

– osoba ucząca się i jednocześnie pracująca,

– osoba zatrudniona na podstawie umowy krótkoterminowej lub cywilnoprawnej,

– osoba tzw. ubogo pracująca,

– osoba odchodząca z rolnictwa.

 • osoba zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego;
 • osoba w wieku powyżej 15 do 89 lat;
 • osoba która jednocześnie nie korzysta ze wsparcia w ramach innych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 • zapoznanie się z regulaminem projektu oraz złożenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych i innych dokumentów (tj. urzędowe zaświadczenia, oświadczenia własne), wymaganych w procesie rekrutacji, jeśli dotyczą danej osoby (tj. zaświadczenie z KRUS lub właściwej placówki oświatowej lub od pracodawcy, orzeczenie o niepełnosprawności itd.)
 • pozytywne zakwalifikowanie kandydata/ki do projektu przez komisję rekrutacyjną.
 • Dokumenty wymagane od kandydata/tki potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie:
 1. wymagane w stosunku od wszystkich kandydatów/ek:
 2. formularz rekrutacyjny wraz z zawartymi w treści formularza oświadczeniami;
 3. zaświadczenie od pracodawcy lub kserokopia umowy;
 4. wymagane gdy dotyczy:
 5. zaświadczenie z właściwej placówki oświatowej – w przypadku osób uczących się i jednocześnie pracujących;
 6. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku osób odchodzących z rolnictwa;
 7. orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) – jeśli dotyczy.
 8. zaświadczenie wystawione przez właściwy podmiot/instytucję w celu ustalenia dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym – w przypadku osób tzw. ubogo pracujących;
 • Kandydat/tka powinien/na złożyć wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe do biura projektu. Dokumenty można dostarczyć osobiście do biura projektu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną w postaci skanów przesłanych na adres e-mail: sekretariat@pspsanok.pl.
 • W przypadku przedłożenia skanów dokumentów rekrutacyjnych, ich oryginały kandydat/ka musi dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć (pierwsze zajęcia).
 1. Jeśli zaistnieją wątpliwości co do przedłożonych dokumentów kandydat/ka może zostać wezwany/a do przedłożenia dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym.
 1. Realizator zastrzega sobie prawo wglądu do dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność kandydata/ki, tj. dowód osobisty.
 1. Dokumenty rekrutacyjne muszą być czytelnie podpisane przez kandydata/tkę.
 1. Zgłoszenia, które nie są kompletne i/lub nie zawierają danych umożliwiających kontakt z kandydatem/tką i/lub złożone przed i po zakończeniu ogłoszonego naboru – nie podlegają rozpatrzeniu.
 1. Dokumentacja rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, a złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej zgłoszenia.
 1. Każdorazowo, po zamknięciu naboru Realizator dokona 2 etapowej oceny formularzy rekrutacyjnych, zgodnie z poniższymi kryteriami naboru:
 • ETAP 1 – weryfikacja kryteriów formalnych. Grupę uczestników/czek projektu, którzy są preferowanymi do wsparcia stanową osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, tj.:
 • które są w wieku powyżej 15 do 89 lat,

(weryfikacja kryterium: na podstawie oświadczenia Kandydata/ki o poprawności zadeklarowanych w formularzu rekrutacyjnym danych osobowych);

 • zamieszkujące na terenie woj. Podkarpackiego (w rozumieniu KC),

(weryfikacja kryterium: na podst. oświadczenia w treści formularza
i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania);

 • osoby pracujące (weryfikacja: na podst. oświadczenia w treści formularza
  i zaświadczenia od pracodawcy / kserokopii umowy), w tym:
 1. jednocześnie uczące się, (dodatkowo: zaświadczenie z właściwej placówki oświatowej);
 • i/lub zatrudnione na podstawie:

– umów krótkoterminowych,

– umów cywilnoprawnych,

 • i/lub tzw. ubogie pracujące (dodatkowo: zaświadczenia wystawionego przez właściwy podmiot/instytucję w celu ustalenia dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym),
 • i/lub odchodzące z rolnictwa (dodatkowo: zaświadczenie z KRUS);
 • które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+

(weryfikacja kryterium: na podst. oświadczenia w treści formularza rekrutacyjnego).

Uwaga: Kryteria formalne – to tzw. kryteria obowiązkowe, których ocena będzie dokonana na podstawie warunku: „spełnia” lub „nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek
z powyższych kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem formularza rekrutacyjnego bez konieczności poddawania go ocenie merytorycznej tj. dyskwalifikacją Kandydata/ki
z udziału w projekcie.

 • ETAP 2 – weryfikacja kryteriów merytorycznych. Wszystkim formularzom zgłoszeniowym, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, zostaną przydzielone punkty preferujące osoby w szczególnie trudnej sytuacji. Podczas niniejszej oceny Kandydat/ka możne uzyskać punkty za spełnienie następujących kryteriów merytorycznych:
 1. osoby z niepełnosprawnościami (+ 4 pkt.);

Weryfikacja kryterium a): na podst. oświadczenia Kandydata/ki o poprawności zadeklarowanych w formularzu rekrutacyjnym danych osobowych oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny)

 • osoby które są w wieku 55 lat i więcej (+ 3 pkt.);
 • kobieta (+ 2 pkt.);
 • zamieszkującym (w rozumieniu KC) miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosław, Mielec, Krosno, Dębica, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przeworsk (+ 2 pkt.);
 • zamieszkującym (w rozumieniu KC) na obszarze objętym Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto (+ 2 pkt.);
 • obywatele państw trzecich (+ 2 pkt.);
 • obywatele obcego pochodzenia (+ 2 pkt.);
 • obywatele należący do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych tj. Romowie (+ 2 pkt.);

Weryfikacja kryteriów b) – h): na podst. oświadczenia Kandydata/ki o poprawności zadeklarowanych w formularzu rekrutacyjnym danych osobowych

 • ETAP 3 – ogłoszenie wyników rekrutacji. Po zakończeniu drugiego etapu oceny, komisja rekrutacyjna utworzy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe.
 1. w każdym naborze rekrutacyjnym do projektu zostaną zakwalifikowani/e kandydaci/tki spełniający/ce kryteria kwalifikowalności z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu (zostanie utworzona lista rankingowa – w porządku od największej do najmniejszej lp. uzyskanych punktów).
 • w przypadku uzyskania przez Kandydatów/ki równej liczby pkt, decydować będą kolejno kryteria doboru celowości wsparcia wymienione w § 2 pkt. 3) ppkt. 1-7.
 • kandydaci/tki niezakwalifikowani/e do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisani/ne na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego/ej uczestnika/czki z listy podstawowej, z zastrzeżeniem, iż osoba rezygnująca z udziału nie uczestniczyła w ostatniej formie wsparcia jaką są szkolenia zawodowe.
 • informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana mailowo i/lub telefonicznie. Listy rankingowe (po zanonimizowaniu) zostaną umieszczone również na stronie internetowej Realizatora.
 1. Do udziału w Projekcie zostanie zaproszonych 125 osób. Każdy nabór rekrutacyjny zostanie zakończony protokołem.
 1. Kandydat, który został zakwalifikowany do projektu podpisze umowę uczestnictwa wraz
  z załącznikami, w terminie wskazanym przez Realizatora. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie, natomiast odmowa podpisania umowy będzie równoznaczna z rezygnacją danej osoby z udziału w projekcie.
 1. Decyzja komisji rekrutacyjnej w sprawie oceny formularzy rekrutacyjnych jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 4
ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA

 1. Wsparcie oferowane uczestnikom/czkom w ramach projektu obejmuje:
 1. Identyfikacja potrzeb uczestnika/czki projektu poprzez opracowanie indywidualnego planu działania (IPD).
 2. Dla każdego uczestnika/czki przewidziano średnio 3 godz. zegarowe wsparcia.
 3. Identyfikacja potrzeb uczestników/czek projektu poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych (potwierdzenie nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji), możliwość doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego z uczestników/czek IPD. Dokument ten będzie określać zakres wsparcia udzielanego danej osobie, który jest z nią uzgodniony i może podlegać aktualizacji w trakcie projektu na wniosek tej osoby lub podmiotu udzielającego wsparcia. Wsparcie udzielane w ramach projektu zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników/czek projektu, wynikających z ich wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. Każda osoba otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
 4. W przypadku wsparcia osób w wieku 15 do 29 lat udział takiej osoby zostanie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby – uzupełnieniem poziomu kompetencji.
 5. Efektem będzie utworzenie IPD przy aktywnym udziale uczestnika/czki, z którego będzie wynikał rodzaj szkolenia zawodowego. Minimalny zakres IPD w projekcie będzie obejmować trzy zasadnicze etapy:
 6. Etap I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika/czki projektu;
 7. Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika/czki projektu;
 8. Etap III – Realizacja IPD przez uczestnika/czkę ze wsparciem doradcy zawodowego. Zakończenie realizacji IPD;
 9. Uczestnikom/czkom zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe.
 • Realizowane w formie spotkań grupowych oraz warsztatów, w wymiarze 6 godz. dla 12 grup średnio 8 osobowych (max. 12 osobowych). Grupa szkoleniowa będzie rozpoczynała zajęcia co 5 tygodni począwszy od 03 czerwca 2024 r.
 • Poradnictwo zawodowe grupowe będzie polegać na udzielaniu pomocy uczestnikowi/czce projektu w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. Zakres oraz tematyka spotkań zaproponowanych uczestnikom/czkom projektu będą uzasadnione przez doradcę zawodowego sporządzającego wraz z uczestnikami/czkami IPD.
  W związku z powyższym w ramach projektu mogą być realizowane tylko i wyłącznie kursy wynikające z przeprowadzonych IPD. Realizator przewidział, że w wyniku opracowania IPD, formy wsparcia mogą się różnić w zależności od potrzeb poszczególnych uczestników/czek.
 • Zostanie opracowany ramowy program w formie konspektu.
 • Uczestnikom/czkom zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu.
 • Szkolenia zawodowe.
 • W ramach planowanych szkoleń przewidziano min.10 gr. szkoleniowych (po 8-12 osób), w wymiarze średnio 80 godz. na grupę.
 • Z uwagi na zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, niedostosowane do potrzeb rynku pracy wszyscy uczestnicy/czki wezmą udział w szkoleniu zawodowym. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika/czki projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy tzw. „szyte na miarę”. Będą one wynikać z opracowanego IPD. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, które będą każdorazowo weryfikowane w celu ich sprawdzenia (np.
  w formie egzaminu).
 • Usługi szkoleniowe realizowane będą przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów posiadających wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia. W każdym przypadku podmiot/osoba przeprowadzająca szkolenia będzie posiadać odpowiednią wiedzę
  i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, tym samym zapewniając wysoki poziom merytoryczny szkoleń. Tematyka szkolenia będzie wypadkową analizy kompetencji i predyspozycji uczestnika/czki oraz popytu na pracowników
  (o konkretnych umiejętnościach) zgłaszanego przez pracodawców.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego uczestnicy/czki zostaną skierowani/e na badania lekarskie, do placówki wskazanej przez Realizatora (jeśli będzie wymagało tego dane szkolenie).
 • W związku z powyższym uczestnikom/czkom przysługuje pokrycie kosztów dojazdu według zasad określonych w § 5 niniejszego Regulaminu, kosztów badań lekarskich oraz kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi – o ile dotyczy sytuacji danego Kandydata/ki;
 • Uczestnicy/czki otrzymają materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, catering oraz zostanie przeprowadzony egzamin.
 • W czasie realizacji szkolenia uczestnikom/czkom przysługuje stypendium szkoleniowe według zasad określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 • Minimalny poziom obecności na szkoleniach wynosi 80%.
 • Całość wsparcia będzie realizowana na terenie woj. Podkarpackiego, w miejscach (bez barier architektonicznych oraz dogodnym dojazdem) i czasie dostosowanym do możliwości i potrzeb uczestników/czek projektu (od godziny 16.00 do 21.00 oraz w dni wolne od pracy od godziny 8.00 do 21.00).
 • W przypadku objęcia wsparciem osób w wieku 18-29 lat projekt zakłada, że ich udział
  w projekcie będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych oraz, że w razie potrzeby poziom tych kompetencji zostanie uzupełniony, zgodnie z zaleceniem Rady UE w Gwarancji dla młodzieży (GdM).
 • Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do podpisywania list obecności, innych dokumentów, a także do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów i formularzy związanych
  z wymaganiami opisanego powyżej Projektu, przedkładanych uczestnikowi/czce projektu przez Realizatora.
 • Nabycie kwalifikacji lub kompetencji będzie weryfikowane zgodnie zasadami wskazanymi
  w załączniku nr 2 „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ do wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027.
 • Udzielenie wsparcia w ramach projektu będzie zapewnione w zgodności z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., str. 391) oraz Konwencją
  o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.).

§ 5
ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

 1. Ze zwrotu kosztów dojazdu będą mogli/ły skorzystać uczestnicy/czki projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia. Zwrot kosztów dojazdu (do i z miejsca organizacji wsparcia z uwzględnieniem niezbędnych przesiadek) na daną formę wsparcia przysługuje do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w projekcie.
 • Uczestnik/czka otrzymuje zwrot kosztów dojazdu wyłącznie za dni, w których był/a obecny/a na ww. zajęciach (potwierdzonych podpisem na liście obecności).
 • Zwrot kosztów dojazdu przysługuje uczestnikom/czkom projektu z tytułu dojazdu na zajęcia prowadzone w ramach wszystkich form wsparcia przewidzianych w projekcie tj.
 • IPD – dla max. 80 os. (3 dni doradztwa x 2 przejazdy, tam i z powrotem x  6,40 zł);
 • Grupowe Poradnictwo Zawodowe – dla max. 80 os. (1 dzień doradztwa x 2 przejazdy, tam i z powrotem x  6,40 zł);
 • Szkolenia – dla max. 80 os. (15 dni szkolenia x 2 przejazdy, tam i z powrotem x  6,40 zł);
 • Cyfryzacja – dla max. 12 os. (1 dzień x 2 przejazdy, tam i z powrotem x  6,40 zł).
 • Zwrot kosztów dojazdu przysługuje na podstawie złożonego przez uczestnika/czkę wniosku
  o zwrot kosztów dojazdu wraz z wymaganymi załącznikami oraz po dokonaniu przez personel projektu weryfikacji poprawności zawartych w nich danych.
 • Zwroty kosztów dojazdu odbywać się będą w miesiącu następującym po miesiącu złożenia wniosku, w formie przelewu na wskazane przez uczestnika/czkę projektu konto bankowe. Realizator każdorazowo podda kontroli i weryfikacji koszty dojazdu na zajęcia w przypadku, gdy kwota wskazana przez uczestnika/czkę projektu będzie odbiegać od rzeczywistych kosztów dojazdu na szkolenie
 • Koszty dojazdu będą zwracane jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do wysokości opłat za przejazd najtańszym środkiem transportu publicznego zgodnie z cennikiem biletów obowiązującym na danym obszarze (na wsparcie i z powrotem), z zachowaniem limitów wskazanych w pkt. 3).
 • Do wniosku o zwrot kosztów dojazdu należy dołączyć (oryginały lub kserokopie):
  • oryginały kompletu biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień udziału w danej formie wsparcia, z godzin odpowiadającym godzinom, w których odbywa się forma wsparcia;
  • lub kserokopię imiennego biletu okresowego wraz z oświadczeniem od przewoźnika
   o cenie biletu na danej trasie;
  • lub oświadczenie przewoźnika o cenie biletu na danej trasie.

UWAGA: Złożenie dokumentów niekompletnych spowoduje nie wypłacenie przez Realizatora Projektu zwrotu kosztów dojazdu.

 • W przypadku biletów okresowych kwota biletu jest rozliczana proporcjonalnie do liczby dni zajęć.
 • Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie projektowym (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie dokonany w momencie otrzymania środków od Instytucji Pośredniczącej).

§ 6
STYPENDIUM SZKOLENIOWE

 1. Stypendium szkoleniowe przysługuje każdej osobie zakwalifikowanej do udziału w projekcie
  z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zawodowym w ramach Projektu.
 • Stypendium szkoleniowe wraz z pochodnymi, o którym mowa w pkt. 1 przysługuje za każdą pełną odbytą godzinę szkoleniową tj.:
 • W trakcie szkolenia osobie zatrudnionej lub wykonującej pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia do dnia zakończenia szkolenia.

UWAGA: od tego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

 • Jeżeli liczba dni kalendarzowych od momentu rozpoczęcia do zakończenia szkolenia przekracza 30 dni, wysokość stypendium szkoleniowego wynosi 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • W sytuacji gdy liczba dni kalendarzowych od momentu rozpoczęcia do zakończenia szkolenia nie przekracza 30 dni, wysokość stypendium szkoleniowego należy wyliczyć według wzoru:

liczba dni szkolenia * 30 dni / 20% zasiłku

UWAGA: biorąc pod uwagę fakt, że wysokość stypendium oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione są od sytuacji uczestnika/czki (np. osoba pracująca, która utraciła zatrudnienie w trakcie udziału w projekcie) Realizator każdorazowo musi monitorować status uczestnika/czki, aby prawidłowo naliczyć wysokość stypendium szkoleniowego.

 • W sytuacji osoby pracującej, która utraciła zatrudnienie w trakcie udziału w projekcie wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
  pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

UWAGA: osoby które utraciły zatrudnienie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, tj: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z:

–  art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

–  art. 66 ust. 1 pkt 24a, art. 75 ust. 9a oraz art. 81 ust. 8 pkt 5a, art. 83 ust 2 oraz art. 85 ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • Jeżeli uczestnik/czka projektu posiada inny tytuł powodujący obowiązek ubezpieczeń społecznych, zaplanowane w budżecie projektu na tę osobę koszty składek stanowią oszczędność. Niedopuszczalna jest wypłata uczestnikowi/czce projektu również kwoty składek, które zostałyby odprowadzone do ZUS, gdyby nie posiadał innego tytułu ubezpieczenia. Wypłata ze środków projektu stypendium w wyższej wysokości stanowi wydatek niekwalifikowalny.
 • Osoba zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia, przypadający w okresie jego trwania, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.
 • Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie po zakończeniu 20 dniowego szkolenia (średnio 80 godzinnego). Wysokość stypendium szkoleniowego uzależniona jest od ilości godzin szkoleniowych zrealizowanych przez uczestnika/czkę projektu (stypendium zostanie wypłacone wyłącznie za pełne godziny odbytego szkolenia). Za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną na szkoleniu zawodowym lub jego części stypendium szkoleniowe nie przysługuje.
 • Wypłata stypendium szkoleniowego nastąpi na podstawie złożonego przez uczestnika/czkę Wniosku o wypłatę stypendium szkoleniowego (stanowiącego załącznik do umowy uczestnictwa w projekcie) oraz weryfikacji listy obecności uczestnika/czki na szkoleniu zawodowym. Wniosek o przyznanie stypendium szkoleniowego należy złożyć do 7 dni po zakończeniu szkolenia zawodowego. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje utratą prawa do przyznania stypendium szkoleniowego.
 • Uczestnicy/czki projektu zobowiązani/e są do podpisywania list obecności na szkoleniu zawodowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Wypłaty stypendium szkoleniowego dokonuje Realizator, przelewem na wskazany przez uczestnika/czkę rachunek bankowy, którego uczestnik/czka jest właścicielem/ką bądź współwłaścicielem/ką, po weryfikacji poprawności dokumentów przez Realizatora.
 • Realizator zastrzega sobie prawo wypłaty stypendium szkoleniowego w późniejszym terminie w przypadku braku środków finansowych przyznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
  w Rzeszowie na realizację Projektu.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

 1. Uczestnicy Projektu są uprawnieni do nieodpłatnego udziału w Projekcie pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu rekrutacji
  i uczestnictwa w projekcie oraz zakwalifikowania się do udziału w Projekcie.
 • Za dzień rozpoczęcia udziału uczestnika/czki w projekcie przyjmuje się datę podpisania Oświadczenia uczestnika/czki projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych
  z udziałem w projekcie co będzie miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach niniejszego Projektu.
 • Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik/czka jest zobowiązany/a do:
 1. przestrzegania niniejszego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 • punktualnego i aktywnego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, przewidzianych w niniejszym projekcie, wymienionych w § 4 pkt 1, ppkt a)-c), zaangażowania i staranności w działaniach oraz współpracy z zespołem projektu (przestrzegania zasad współżycia społecznego);
 • ukończenia szkolenia zawodowego i innych przewidzianych form wsparcia
  w wyznaczonym terminie oraz do uzupełnienia wszelkich dokumentów związanych
  z udziałem w Projekcie;
 • udziału w badaniach ankietowych (w tym ankiet związanych z monitoringiem, ewaluacją i realizacją projektu) mających na celu pomiar satysfakcji z udzielonego wsparcia przez Realizatora oraz pomiar innych czynników istotnych z punktu widzenia jakości wdrażanego projektu;
 • udzielania instytucjom zaangażowanym w realizację Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 niezbędnych informacji dla celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości;
 • uczestnictwa w zajęciach w wymiarze określonym w niniejszym regulaminie – min. 80% obecności w przypadku zajęć grupowych, 100% obecności w przypadku zajęć indywidualnych;
 • potwierdzania każdorazowo obecności na poszczególnych formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności, oraz wypełniania wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;
 • informowania na bieżąco o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział
  w Projekcie, w tym o planowanych nieobecnościach – telefonicznie lub e-mailowo;
 1. usprawiedliwienia wszelkich nieobecności w Biurze Projektu w terminie do 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Bezpodstawne przekroczenie wskazanego terminu uznane będzie za nieobecność nieusprawiedliwioną, co może skutkować wypowiedzeniem Umowy uczestnictwa w Projekcie z przyczyn leżących po stronie uczestnika/czki projektu.
  Z obowiązku tego zwalnia jedynie siła wyższa, bądź inna okoliczność, którą Realizator zakwalifikuje jako wystarczającą;
 • niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia wraz z wyjaśnieniem przyczyn
  w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w projekcie;

UWAGA: w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy uczestnictwa
w Projekcie lub rezygnacji uczestnika/czki projektu w trakcie trwania Projektu, Realizator ma prawo do naliczenia uczestnikowi/czce projektu kary umownej adekwatnej do udzielonego już wsparcia (nie więcej niż 5.500,00 zł).

 • przekazania informacji dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału): danych i dokumentów potrzebnych do wyliczenia tzw. wskaźników rezultatu bezpośredniego, tj. certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji / kompetencji lub podjęcie zatrudnienia / samozatrudnienia;
 • udostępnienia swojego wizerunku w formie fotografii grupowej (obejmującej uczestników/czki danej grupy). Fotografie zostaną wykonane podczas zajęć przeprowadzonych w ramach projektu na potrzeby monitorowania realizacji wsparcia. Uczestnik/czka akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przeprowadzenie monitoringu realizacji zajęć co najmniej w następujący sposób: trener prowadzący zajęcia staje z tytułu sali i robi zdjęcie sali z uczestnikami/czkami (uczestnicy/czki znajdują się tyłem do aparatu). Na zdjęciu nie są uwidocznione twarze osób biorących udział w zajęciach, a jedynie ich sylwetki. Zdjęcia z zajęć są przekazywane Realizatorowi w celach monitoringu zajęć.
 • Uczestnik/czka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie, lecz nie później niż przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia.
 • W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo skreślić uczestnika/czkę z listy uczestników projektu i obciążyć kosztami udziału w projekcie zgodnie
  z ppkt j).

§ 8
OBOWIĄZKI REALIZATORA PROJEKTU

 1. Realizator projektu jest zobowiązany do:
 1. zorganizowania wszystkich form wsparcia wymienionych w § 4 niniejszego regulaminu;
 • wydania uczestnikom/czkom certyfikatów potwierdzających kwalifikacje/kompetencje po szkoleniach zawodowych (pod warunkiem udziału w 80% zajęć, przystąpieniu i zdaniu egzaminu zewnętrznego),
 • zapewnienia uczestnikom/czkom podczas realizacji szkoleń zawodowych:
 • materiałów szkoleniowych, min. teczka, notes, długopis, skrypt;
 • salę szkoleniową bez barier architektonicznych;
 • catering w formie przerwy kawowej/poczęstunku i obiadu
 • wydanie skierowania i pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich (tj. mocz, morfologia, wysokościowe, słuch, wzrok itd.) osobom, uczestniczącym w szkoleniach, które tego wymagają (np. operator koparki, kierowca itd.);
 • ubezpieczenia NNW (w okresie realizacji szkolenia);
 • wypłaty zwrotu kosztów dojazdu zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 niniejszego regulaminu;
 • wypłaty stypendiów szkoleniowych zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 niniejszego regulaminu;
 • umożliwienia dostępu do biura projektu w dni robocze: poniedziałek – piątek
  (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 08:00 – 16:00.

§ 9
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik/czka projektu zobowiązuje się poinformować o tym fakcie osobiście lub telefonicznie Realizatora projektu w możliwie najwcześniejszym terminie.
 • Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie przez uczestnika/czkę podpisanego oświadczenia z podaniem przyczyn rezygnacji.
 • Za uzasadnione przyczyny rezygnacji Realizator uznaje zdarzenia zdrowotne lub działania siły wyższej, które z zasady nie mogą być znane uczestnikowi/czce w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, uczestnik/czka jest zobowiązany/a do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
 • Realizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika/czki z listy uczestników projektu
  w przypadku naruszenia przez niego/nią postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika Realizatora, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
 • W przypadku skreślenia z listy uczestnika/czki projektu na skutek naruszenia zasad niniejszego regulaminu uczestnik/czka projektu, może zostać wezwany/a do wniesienia opłaty stanowiącej 100% wartości wszystkich świadczeń otrzymanych przez uczestnik/czkę w ramach projektu
  (w tym w szczególności: kosztów organizacji zajęć) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestników projektu.
 • Wysokość opłaty zostaje ustalona indywidualnie w odniesieniu do każdego/każdej uczestnika/czki przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących jego/jej udziału
  w projekcie.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany formy, jak i obowiązujących dokumentów przez Instytucję Pośredniczącą Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w związku z zaistniałą okolicznością.
 • Ostateczna interpretacja należy do Realizatora w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.
 • Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana będzie publikowana na stronie internetowej Projektu oraz będzie dostępna w Biurze Projektu i jest obowiązująca dla uczestników/czek.
 • Realizator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy
  o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Z tego tytułu uczestnikowi/czce nie przysługują żadne roszczenia wobec Realizatora.
 • Realizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych uczestników/czek projektu, które będą zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2016 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach związanych
  z rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu.
 • Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie ostatecznie są rozstrzygane decyzją Realizatora Projektu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia i obowiązuje na czas trwania Projektu

[1]  Gospodarstwo domowe – zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

[2] Transfery społeczne – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego