Facebook YouTube Instagram Moodle

Informacje o projekcie

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
2. Numer i nazwa Działania: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych
3. Numer projektu: RPPK.09.03.00-IP.01-18-0016/19
4. Łączna wysokość dofinansowania projektu: 411667,91 PLN

  • ze środków europejskich:     388797,48 PLN
  • ze środków dotacji celowej:   22870,43 PLN

5. Tytuł projektu: Centrum Kompetencji Językowych
6. Okres realizacji projektu: od: 01.10.2019 do: 30.06.2021r.
7. Lider projektu: Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku Urszula Penar – Woźniak
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 38-500 Sanok
8. Partner projektu: Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając
ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji języka angielskiego lub niemieckiego przez 216 uczestników/czek do 30.06.2021 r.

Do celów szczegółowych należy zaliczyć:
– zwiększenie kompetencji w obszarze języka angielskiego przez 144 uczestników/uczestniczek do 30.06.2021 r.
– zwiększenie kompetencji w obszarze języka niemieckiego przez 72 uczestników/uczestniczek do 30.06.2021 r.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO tj. „Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, poprzez:
a) zapewnienie kompleksowego szkolenia z zakresu języka angielskiego dla 144 uczestników projektu
b) zapewnienie kompleksowego szkolenia z zakresu języka niemieckiego dla 72 uczestników projektu
c) zapewnienie każdemu uczestnikowi/uczestniczce możliwości podejścia do egzaminu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji w obszarze języka obcego

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu są osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego, z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem kwalifikacji językowych. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby w wieku 25 lat i więcej oraz co najmniej 40% uczestników w danym projekcie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 (średnie) włącznie
b) osoby w wieku 50 lat i więcej
c) rodzice samotnie wychowujący dzieci lub rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny
d) osoby z niepełnosprawnością