Facebook YouTube Instagram Moodle

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

Treści programowe

1. PRZYJĘCIE PRACOWNIKA DO PRACY

 • Dokumentacja związana z zatrudnieniem
 • Kwestionariusze osobowe: Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika
 • Kwestionariusz osobowy pracownika
 • Badania lekarskie
 • Dokumentacja pracownicza
 • Akta osobowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy: Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, Wstępne szkolenie BHP, Okresowe szkolenie BHP

2. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

 • Istota stosunku pracy
 • Umowa o pracę na tle innych umów
 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Umowa agencyjna
 • Kontrakt menedżerski

3. CZAS PRACY

 • Pojęcia związane z czasem pracy
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Skrócenie czasu pracy
 • Praca ponadnormatywna

4. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

 • Rozwiązywanie umów o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę
 • Wygaśnięcie stosunku pracy

5. ŚWIADECTWO PRACY

 • Informacje ogólne
 • Obowiązek wydania świadectwa pracy
 • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Treść świadectwa pracy
 • Obowiązek wydawania świadectw pracy przy umowach terminowych

6. URLOP WYPOCZYNKOWY

 • Prawo do urlopu
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Pierwszy urlop wypoczynkowy
 • Wliczanie okresów nauki przy ustalaniu wymiaru urlopu
 • Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowców
 • Urlop na żądanie
 • Plan urlopów
 • Ekwiwalent za urlop

7. WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY

 • Istota wynagrodzenia za pracę
 • Składniki wynagrodzenia za pracę
 • Systemy wynagrodzeń za pracę
 • Dokumentacja wynagrodzeń
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych: Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Podleganie ubezpieczeniom zleceniobiorców, Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą, Dokumentacja przekazywana do ZUS i zasady opłacania składek, Dokumentacja związana z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Obowiązki pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z urzędem skarbowym
 • Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną

8. WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIE WYKONYWANIA PRACY

 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop
 • Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze: Odszkodowania i rekompensaty z tytułu utraty pracy, Odprawy emerytalne i rentowe, Odprawa pośmiertna, Ujęcie składkowo-podatkowe

9. WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z POWODU CHOROBY

 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za chorobę (i zasiłku)
 • Ujęcie składkowe i podatkowe

10. ŚWIADCZENIA CHOROBOWE DLA PRACOWNIKÓW

 • Informacje ogólne
 • Zasiłek chorobowy
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Zasiłek wyrównawczy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasiłek opiekuńczy

11. PRZYKŁADY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ

12.WYBRANE PROGRAMY DO PROWADZENIA OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ

 • Symfonia Kadry i Płace
 • Płatnik: Zastosowanie programu Płatnik, Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek, Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych, Tworzenie dokumentów rozliczeniowych, Wysyłanie dokumentów do ZUS, Tworzenie dokumentów ZUS RMUA

13. ZAGADNIENIA DODATKOWE

 • Ogólne zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Organizacja pracy małych zespołów

Zapewniamy:

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu 

Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: 80

Ponadto każdy z Słuchaczy po ukończeniu kursu ma możliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu VCC*, spełniając następujące warunki:

 • Przystąpi do egzaminu:

Czas trwania egzaminu
30 min – część teoretyczna
30 min – część praktyczna

 • Uiści dodatkową opłatę:

Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.