Facebook YouTube Instagram Moodle

Bezpłatne kursy

Lista kursów do wyboru:

 • Kadry i Płace z elementami rachunkowości
 • Fakturzysta z elementami rachunkowości i księgowości
 • Pracownik ochrony
 • Florysta
 • Fotograf
 • Kurs komputerowy
 • Specjalista ds. marketingu z elementami grafiki komputerowej
 • MS Excel-podstawy dostępności cyfrowej arkuszy kalkulacyjnych
 • Pracownik administracyjno-biurowy z modułem obsługi komputera
 • Pracownik administracyjny z elementami fakturowania
 • Sprzedawca z elementami obsługi klienta oraz podstawami j. angielskiego

Projekt pt. „Szkolenia na rzecz rozwoju kwalifikacji osób pracujących będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”

Nr Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0043/23 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach: Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian

DZIAŁANIE 07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 1. spełnienie kryteriów kwalifikowalności:
 2. status osoby na rynku pracy:

– osoba ucząca się i jednocześnie pracująca,

– osoba zatrudniona na podstawie umowy krótkoterminowej lub cywilnoprawnej,

– osoba tzw. ubogo pracująca,

– osoba odchodząca z rolnictwa.

 • osoba zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego;
 • osoba w wieku powyżej 15 do 89 lat;
 • osoba która jednocześnie nie korzysta ze wsparcia w ramach innych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 • zapoznanie się z regulaminem projektu oraz złożenie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych i innych dokumentów (tj. urzędowe zaświadczenia, oświadczenia własne), wymaganych w procesie rekrutacji, jeśli dotyczą danej osoby (tj. zaświadczenie z KRUS lub właściwej placówki oświatowej lub od pracodawcy, orzeczenie o niepełnosprawności itd.)
 • pozytywne zakwalifikowanie kandydata/ki do projektu przez komisję rekrutacyjną.
 • Dokumenty wymagane od kandydata/tki potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie:
 1. wymagane w stosunku od wszystkich kandydatów/ek:
 2. formularz rekrutacyjny wraz z zawartymi w treści formularza oświadczeniami;
 3. zaświadczenie od pracodawcy lub kserokopia umowy;
 4. wymagane gdy dotyczy:
 5. zaświadczenie z właściwej placówki oświatowej – w przypadku osób uczących się i jednocześnie pracujących;
 6. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku osób odchodzących z rolnictwa;
 7. orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) – jeśli dotyczy.
 8. zaświadczenie wystawione przez właściwy podmiot/instytucję w celu ustalenia dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym – w przypadku osób tzw. ubogo pracujących;
 • Kandydat/tka powinien/na złożyć wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe do biura projektu. Dokumenty można dostarczyć osobiście do biura projektu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną w postaci skanów przesłanych na adres e-mail: sekretariat@pspsanok.pl.
 • W przypadku przedłożenia skanów dokumentów rekrutacyjnych, ich oryginały kandydat/ka musi dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć (pierwsze zajęcia).
 • Jeśli zaistnieją wątpliwości co do przedłożonych dokumentów kandydat/ka może zostać wezwany/a do przedłożenia dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym.
 • Realizator zastrzega sobie prawo wglądu do dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność kandydata/ki, tj. dowód osobisty.
 • Dokumenty rekrutacyjne muszą być czytelnie podpisane przez kandydata/tkę.
 • Zgłoszenia, które nie są kompletne i/lub nie zawierają danych umożliwiających kontakt z kandydatem/tką i/lub złożone przed i po zakończeniu ogłoszonego naboru – nie podlegają rozpatrzeniu.

Dokumentacja rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, a złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej zgłoszenia