Facebook YouTube Instagram Moodle

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Technik BHP, przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące BHP w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr; odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników, ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach BHP; prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. W ramach realizacji programu nauczania uczestnik procesu kształcenia uzyskuje kwalifikacje określane jako:

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

W ramach uzyskanych kwalifikacji słuchacz zdobywa kompetencje w zakresie:

 1. monitorowania przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy; nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych; ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy; formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy); wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego);
 2. doskonalenia ergonomicznych warunków pracy (odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej; wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika; ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy; dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej; charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji; określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy; opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko; posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy);
 3. oceny ryzyka zawodowego (stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego; rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy; identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne; wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy; ocenia poziom ryzyka zawodowego; wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego; sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń).
 4. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych (stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych; określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych; ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy; sporządza dokumentację powypadkową; określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych);
 5. organizowania i prowadzenia szkoleń oraz świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych; analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw; określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej; stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych; opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy).

Ponadto słuchacz tego kierunku w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku uzyska wiedzę i umiejętności związane z:

 1. oceną stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 2. rozróżnianiem pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 3. rozróżnianiem zadań i uprawnień instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 4. określaniem praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. przewidywaniem zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związanych z wykonywaniem zadań zawodowych;
 6. określaniem zagrożeń związanych z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 7. określaniem skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 8. organizowaniem stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 9. stosowaniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 10. przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 11. udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

ABSOLWENT BHP Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • służbach BHP
 • Urzędach Dozoru Technicznego
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 3 semestry (1,5 roku)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po trzecim semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 • po trzecim semestrze nauki (po uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) państwowy dyplom z tytułem technika bezpieczeństwa i higieny pracy, z suplementem w języku angielskim
 • po trzecim semestrze nauki dyplom ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po trzecim semestrze nauki zaświadczenia – według standardów MEN i MPiPS – ukończenia dodatkowych szkoleń w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku
 • ponadto słuchacz, w dowolnym momencie nauki, może przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TELC- szczegóły: www.celsanok.pl/centrum-ets.html

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 0 zł/ miesiąc