Facebook YouTube Instagram Moodle

Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarki finansowej

Edukacja z zakresu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych odbywa się w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje. Absolwent  uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarach księgowości i finansów. Kierunek przygotowuje do obsługi kadrowo – finansowej firmy w, z zastosowaniem komputerowych metod ewidencji i przetwarzaniem danych

Elementy treści programu:

1. Rozliczanie wynagrodzeń 
2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Absolwent kwalifikacji EKA.05 potrafi m.in.:

 • sporządzać dokumentację pracowniczą
 • oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania
 • sporządza listę płac
 • rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
 • oblicza składki na ubezpieczenia społeczne
 • oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
 • oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe
 • klasyfikuje podatki
 • rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat
 • rozlicza podatek VAT/akcyzowy/ dochodowy z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • prowadzi ewidencje podatkowe
 • sporządza deklaracje podatkowe
 • stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych
 • sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych
 • sporządza dokumenty rozliczeniowe
 • sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ABSOLWENT kierunku prowadzenie Rachunkowości Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w: 

 • biurach rachunkowych
 • działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw
 • urzędach skarbowych
 • urzędach miast i gmin
 • organizacjach gospodarczych
 • instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe …)
 • jednostkach finansów publicznych
 • kancelariach doradczych i audytorskich

Ponadto, wskutek deregulacji zawodów i zmiany w ustawie o rachunkowości, każdy absolwent tego kierunku będzie mógł usługowo prowadzić księgi rachunkowe i obsługę finansową firm w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dyplomy i certyfikaty:
• Zaświadczenie MEN ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
• Po zdaniu egzaminu na wymaganym poziomie Państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w wybranym szkoleniu

Uwaga! Aby uczestniczyć w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym nie musisz posiadać wykształcenia średniego

Ponadto jeżeli:
• posiadasz wykształcenie średnie ( nie musisz mieć matury)
• zrealizujesz oba szkolenia ( EKA.07, EKA.05 )
• zdobędziesz oba certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych – EKA.07 oraz EKA.05
to uzyskasz państwowy dyplom z tytułem TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI

Realizacja zajęć: 2 semestry nauki (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w trybie weekendowym)