Facebook YouTube Instagram Moodle

Ewidencja księgowa przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zagadnień kadrowo-płacowych

Treść szkolenia

1. Wprowadzenie do rachunkowości

 • Istota i struktura rachunkowości. Powiązanie rachunkowości z działalnością gospodarczą. Funkcje i znaczenie rachunkowości w gospodarce rynkowej.
 • Wprowadzenie do obsługi systemu finansowo-księgowego WF – FAKIR – bhp pracy przy komputerze, funkcje programu.

2. Majątek i kapitały (fundusze) jednostek gospodarczych

 • Pojęcie i klasyfikacja majątku. Struktura majątku różnych jednostek gospodarczych. Majątek trwały. Majątek obrotowy. Pojęcie i klasyfikacja kapitałów (funduszy). Struktura kapitałów (funduszy). Kapitały (fundusze) własne. Kapitały (fundusze) obce.
 • Bilans. Operacje gospodarcze
 • Ogólna charakterystyka bilansu. Treść i forma bilansu. Cechy i funkcje bilansu. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Zasadnicze grupy operacji gospodarczych.

3. Dokumentacja księgowa

 • Zasada dokumentowania zapisów księgowych. Dowody księgowe jako podstawa ewidencji. Klasyfikacja dowodów księgowych. Charakterystyka podstawowych rodzajów dowodów księgowych. Edycja, wydruk, kontrola, dekretowanie i przechowywanie dowodów księgowych.

4. Konta bilansowe

 • Przesłanki wprowadzenia kont. Pojęcie i formy konta. Funkcjonowanie kont. Otwieranie kont. Księgowanie operacji gospodarczych na kontach – zasada podwójnego zapisu. Zestawienie obrotów i sald. Błędy księgowe i ich poprawienie. Bilans końcowy. Zamykanie kont. Wzorcowy plan kont.

5. Konta wynikowe

 • Podstawowe pojęcia: wydatek, koszt, przychód, dochód, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wyniki nadzwyczajne, wynik finansowy. Zasady funkcjonowania kont wynikowych. Ogólne zasady ewidencji i rozliczenia kosztów. Ogólne zasady ewidencji przychodów. Ogólne zasady ewidencji wyników nadzwyczajnych.

6. Konta wynikowe

 • Konto „Wynik finansowy” – jego charakter i funkcjonowanie. Ewidencja wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat.

7. Kierunki uszczegółowienia ewidencji

 • Potrzeby i możliwości uszczegółowienia ewidencji. Poziomy i pionowy podział kont. Zadania i funkcjonowanie kont analitycznych. Zasada pojedynczego zapisu powtarzanego. Uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną.
 • Organizacja rachunkowości w firmie
 • Zakładowy plan kont. Organizacja obiegu dowodów księgowych.

8. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe

 • Zasady obrotu pieniężnego. Obrót gotówkowy. Obrót bezgotówkowy. Kredyty bankowe. Inne środki pieniężne. Krótkoterminowe papiery wartościowe.

9. Rozrachunki i roszczenia

 • Klasyfikacja rozrachunków. Rozrachunki z tytułu dostaw, robót i usług. Rozrachunki publiczne. Rozrachunki z pracownikami. Inne rozrachunki. Rozrachunki wątpliwe i sporne. Rezerwy na należności. Ewidencja analityczna i pozabilansowa.
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Istota kosztów rozliczanych w czasie. Formy rozliczeń międzyokresowych kosztów: rozliczenia czynne, rozliczenia bierne.

10. Obrót materiałowy

 • Zakup materiałów i jego rozliczanie w systemie podatku od towarów i usług. Rozchód materiałów. Ustalenie i rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów. Rozliczanie kosztów zakupu. Zasady wyceny zapasów materiałów. Materiały w przerobie obcym. Ewidencja analityczna i pozabilansowa materiałów.

11. Majątek trwały

 • Środki trwałe – klasyfikacja, zużycie, wycena. Wartości niematerialne i prawne – amortyzowanie, wycena. Działalność inwestycyjna. Leasing Finansowy majątek trwały. Ewidencja analityczna i pozabilansowa.

12. Inwentaryzacja składników majątku

 • Istota inwentaryzacji. Tryb przeprowadzania inwentaryzacji. Różnice inwentaryzacyjne. Weryfikacja, rozliczanie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.

13. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności

 • Istota i klasyfikacja kosztów. Zasady rachunku kosztów. Etapy ewidencji i rozliczania kosztów.

14. Kalkulacja kosztów działalności

 • Istota i rodzaje kalkulacji. Metody kalkulacji. Ewidencja wyników kalkulacji.

15. Sprzedaż produktów (wyrobów, robót i usług)

 • Sprzedaż produktów gotowych. Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów i ich rozliczanie. Koszty sprzedaży. Podatek od towarów i usług. Reklamacje. Koszty uzyskania przychodu. Ewidencja analityczna zapasów produktów gotowych. Wycena produktów. Sprzedaż robót. Sprzedaż usług.

16. Obrót towarowy

 • Rodzaje i formy obrotu towarowego. Obrót magazynowy. Obrót tranzytowy. Zasady ustalania cen i marż. Obrót towarowy w hurcie, detalu i gastronomii. Reklamacje. Przeceny towarów. Opakowania. Podatek od towarów i usług. Rejestr sprzedaży. Marża zrealizowana. Ewidencja analityczna i pozabilansowa.

17. Rezerwy i przychody przyszłych okresów

 • Kryteria podziału rezerw. Charakterystyka rezerw. Wpływ tworzenia i rozwiązania rezerw na wynik finansowy. Przychody przyszłych okresów.
 • Pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • Przychody i koszty finansowe
 • Straty i zyski nadzwyczajne

18. Ustalanie i podział wyniku finansowego w jednostkach gospodarczych o różnych rodzajach działalności

 • Elementy wyniku finansowego. Porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Rozliczanie wyniku finansowego.
 • Kapitały (fundusze)
 • Klasyfikacja kapitałów (funduszy). Tworzenie i wykorzystanie kapitałów (funduszy).

19. Sprawozdawczość finansowa

 • Bilans. Rachunek zysków i strat. Informacja dodatkowa. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Sprawozdanie z działalności jednostki. Skonsolidowane sprawozdania finansowe. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych. Analiza pionowa i pozioma bilansu. Podstawowe wskaźniki finansowe i ich interpretacja.

20. Komputerowa ewidencja księgowa działalności podmiotu gospodarczego

 • Ćwiczenia w zakresie całokształtu zagadnień rachunkowości przedsiębiorstwa o zróżnicowanej działalności (produkcja, usługi, roboty, handel), z wykorzystaniem wielomodułowego programu finansowego WF-FakiR

21. Kadry i płace

 • Podstawy prawne zatrudnienia; rekrutacja pracowników, dokumenty składane przed podjęciem pracy. Regulamin pracy, bhp. Akta osobowe. Umowy o świadczenie pracy i warunki ich rozwiązania; umowy cywilnoprawne. Zakres obowiązków pracownika, systemy wynagradzania.

22. Kadry i płace

 • Prawo do urlopu wypoczynkowego. Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu. Ewidencja czasu pracy.

23. Kadry i płace

 • Finansowanie działalności socjalnej. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych i inne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników. Dokumentacja i rozliczanie podróży służbowych.

24. Kadry i płace

 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników – ewidencja w systemie PŁATNIK

25. Kadry i płace

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych. Zadania pracodawcy jako płatnika podatku.

26. Współzależność komputerowych systemów finansowo-księgowych WF FAKIR, i ewidencji ZUS w systemie PŁATNIK.

Razem w ramach kursu- 150 godzin dydaktycznych

OPCJONALNIE Obsługa programu kadrowo-płacowego WF-GANG firmy WAPRO – 20 godzin dydaktycznych

Zapewniamy: 

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia  oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu