Facebook YouTube Instagram Moodle

Członek służby porządkowej i informacyjnej

Tematy szkolenia dla członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej zgodne z rozporządzeniem rady ministrów  z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

Treści programowe

Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne

 1. Zabezpieczenie imprezy masowej.
 2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
 3. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.
 4. Rodzaje zagrożeń.
 5. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.
 6. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej i członka służby porządkowej.

Temat II. Misja służb organizatora imprezy masowej

 1. Obsługa członków imprezy masowej.
 2. Misja członków służby porządkowej.
 3. Misja członków służby informacyjnej.
 4. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.
 5. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.
 6. Ubiór i wyposażenie.

Temat III. Zagadnienia prawne — część I

 1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.
 2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
 3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.
 4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.
 5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
 6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.
 7. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

Temat IV. Zagadnienia prawne — część II

 1. Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

Temat V. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej

 1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.
 2. Uprawnienia członków służby porządkowej.
 3. Obowiązki członków służby porządkowej. Dziennik Ustaw Nr 183 — 10597 — Poz. 1087

Temat VI. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej

 1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.
 2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.
 3. Obowiązki członków służby informacyjnej.

Temat VII. Zadania służb organizatora imprezy masowej

 1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej.
 2. Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:
  -kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,
  -kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),
  -kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,
  -ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
  -legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,
  -usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy
  -dokumentowaniem podejmowanych czynności.
 3. Współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.
  Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

Temat VIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii

 1. Techniki komunikacyjne.
 2. Psychologia tłumu.
 3. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
 4. Metody reagowania na konflikty.
 5. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

Temat IX. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych

 1. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
 2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
  -rodzaje pożarów,
  -rodzaje sprzętu gaśniczego,
  -rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
  -obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
  -systemy przeciwpożarowe w obiektach,
  -zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).

Temat X. Techniki interwencyjne

 1. Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej.

Temat XI. Ćwiczenia praktyczne

 1. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.
 2. Odprawa (instruktaż) przed imprezą.
 3. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
 4. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.
 5. Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.
 6. Odprawa (instruktaż) po imprezie.

Temat XII. Zasady udzielania pierwszej pomocy

 1. Zagadnienia ogólne.
 2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.
 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.
 4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

Temat XIII. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej

 1. Plan awaryjny i plan ewakuacji:
  -znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji,
  -system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,
  -zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),
  -drogi ewakuacyjne,
  -zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,
  -drogi dostępu,
  -kontrola przepływu tłumu,
  -zasada aktywnego działania członków służb organizatora imprezy masowej.

RAZEM 24 godziny dydaktyczne

Zapewniamy:

 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu