Facebook YouTube Instagram Moodle

Kierownik do spraw bezpieczeństwa i organizowania imprez masowych

Treści szkolenia zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowej, służby informacyjne

Treści programowe

Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne

 1. Zabezpieczenie imprezy masowej.
 2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
 3. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.
 4. Rodzaje zagrożeń.
 5. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.
 6. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej oraz członka służby porządkowej.

Temat II. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 1. Rodzaje imprez masowych.
 2. Zasady uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 3. Dokumentacja niezbędna do wydania zezwolenia.
 4. Tryb opiniowania wniosku o wydanie zezwolenia.
 5. Wymagania kwalifikacyjne służb porządkowych i informacyjnych.

Temat III. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia

 1. Analiza zagrożeń.
 2. Wpływ charakteru imprezy masowej na sposób jej zabezpieczenia oraz na działanie służb.
 3. Określenie punktów kluczowych dla planowanego zabezpieczenia imprezy masowej.
 4. Zasady sporządzania planów graficznych.
 5. Liczebności i rozmieszczenie służb porządkowych i służb informacyjnych.
 6. Zasady opracowywania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu).
 7. Zajęcia praktyczne z zakresu sporządzania dokumentacji na potrzeby wydania zezwolenia.

Temat IV. Misja służb organizatora imprezy masowej

 1. Misja członków służby porządkowej.
 2. Misja członków służby informacyjnej.
 3. Obsługa uczestników imprezy masowej.
 4. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.
 5. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.
 6. Ubiór i wyposażenie.

Temat V. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania

 1. Ogólne zasady i style kierowania zespołem ludzi.
 2. Organizowanie stanowisk pracy:
  -określenie zadań,
  -określenie uprawnień,
  -określenie odpowiedzialności.
 3. Podejmowanie decyzji.
 4. System motywacji i kontroli.
 5. Ćwiczenia praktyczne z zakresu kierowania zespołem ludzi.

Temat VI. Zabezpieczenia imprez masowych

 1. Zasady organizacji, struktura oraz realizacja zabezpieczenia imprezy masowej.
 2. Zasady dokonywania analizy zagrożeń.
 3. Kalkulacja i sposób dyslokacji sił i środków.
 4. Dobór członków służb organizatora do zabezpieczenia imprezy masowej.
 5. Określenie niezbędnego wyposażenia służb organizatora oraz ich rozmieszczenie w zależności od rodzaju imprezy masowej i charakteru zagrożeń.
 6. Zasady współpracy z osobami uczestniczącymi w imprezie masowej i spikerem zawodów sportowych.
 7. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.
 8. Monitoring imprezy masowej.
 9. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu.

Temat VII. Zagadnienia prawne — część I

 1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.
 2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną. Dziennik Ustaw Nr 183 — 10594 — Poz. 1087
 3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.
 4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.
 5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
 6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.
 7. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

Temat VIII. Zagadnienia prawne — część II

 1. Przepisy karne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
 2. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.

Temat IX. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej

 1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.
 2. Uprawnienia członków służby porządkowej.
 3. Obowiązki członków służby porządkowej.

Temat X. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej

 1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.
 2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.
 3. Obowiązki członków służby informacyjnej.

Temat XI. Zadania służb organizatora imprezy masowej

 1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej.
 2. Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:
  -kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,
  -kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),
  -kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,
  -ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
  -legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,
  -usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,
  -dokumentowaniem podejmowanych czynności.
 3. Współpraca z Policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.

Temat XII. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej

 1. Płaszczyzny współpracy.
 2. Konflikt interesów.
 3. Wzajemna wymiana informacji.
 4. Prawne obowiązki współpracy.
 5. Podporządkowanie służb organizatora dowódcy zabezpieczenia policyjnego.
 6. Ćwiczenia praktyczne dotyczące współpracy kierownika do spraw bezpieczeństwa ze służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

Temat XIII. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne

 1. Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej.
 2. Zabezpieczenie higieniczno-sanitarne imprezy masowej.
 3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu zabezpieczenia medycznego.

Temat XIV. Wybrane aspekty prawa budowlanego

 1. Wybrane aspekty prawa budowlanego.
 2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.
 3. Zasady użytkowania obiektów budowlanych w czasie imprezy masowej.

Temat XV. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych

 1. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
 2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
  -rodzaje pożarów,
  -rodzaje sprzętu gaśniczego, Dziennik Ustaw Nr 183 — 10595 — Poz. 1087
  -rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
  -obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
  -systemy i urządzenia przeciwpożarowe w obiektach,
  -zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).
 3. Zakres instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.

Temat XVI. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej

 1. Plan działania w sytuacjach zagrożeń i plan ewakuacji:
  -znaczenie planów,
  -system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,
  -zasady i sposoby bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),
  -drogi ewakuacyjne,
  -zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,
  -drogi dostępu,
  -kontrola przepływu tłumu.
 2. Ćwiczenia praktyczne z zakresu ewakuacji osób.

Temat XVII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii — część 1

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i socjologii.
 2. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.
 3. Analiza społeczeństwa:
  -pojęcie i struktura grupy społecznej,
  -klasyfikacja grupy społecznej,
  -pojęcie tłumu i innych zbiorowości, oparte na podobieństwie zachowań,
  -subkultury kibiców sportowych oraz chuliganów stadionowych.
 4. Analiza ważniejszych procesów społecznych:
  -współpraca służby porządkowej i służby informacyjnej z uczestnikami imprezy masowej,
  -konflikt interesów pomiędzy służbami organizatora imprezy masowej a uczestnikami imprezy masowej,
  -zasady podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Temat XVIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii — część 2

 1. Techniki komunikacyjne.
 2. Psychologia tłumu.
 3. Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.
 4. Metody reagowania na konflikt.
 5. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

Temat XIX. Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki

 1. Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości związanej z imprezami masowymi.
 2. Profilaktyka kryminologiczna.
 3. Ślady kryminalistyczne oraz metody wykrywania i identyfikacji człowieka i rzeczy.
 4. Postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie lub wykroczeniu, do czasu przybycia Policji.

Temat XX. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego

 1. Prawa i obowiązki świadka.
 2. Uprawnienia pokrzywdzonego.
 3. Ujęcie osoby.
 4. Czynności procesowe i środki dowodowe.
 5. Społeczny i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Temat XXI. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego

 1. Rola państwa i samorządów.
 2. Uczestnicy postępowania administracyjnego, ich prawa i obowiązki.
 3. Tryb postępowania administracyjnego.
 4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
 5. Decyzja administracyjna. Dziennik Ustaw Nr 183 — 10596 — Poz. 1087

Temat XXII. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego

 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 2. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.
 3. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.
 4. Czyny niedozwolone.

Temat XXIII. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej

 1. Techniczne urządzenia zabezpieczające.
 2. Przeznaczenie i zakres stosowania technicznych urządzeń zabezpieczających w systemie bezpieczeństwa imprezy masowej.

Temat XXIV. Ćwiczenia praktyczne

 1. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.
 2. Odprawa (instruktaż) przed imprezą.
 3. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
 4. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.
 5. Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.
 6. Odprawa (instruktaż) po imprezie.

RAZEM 50 godzin dydaktycznych

Zapewniamy:

 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu