Facebook YouTube Instagram Moodle

Administracja

Technik administracji w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarze:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kierunek przygotowuje do pracy w komórkach administracyjno-biurowych firm i instytucji; daje umiejętności w zakresie tworzenia informacji z uwzględnieniem standardów europejskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków biurowych oraz technik przetwarzania danych; rozszerzenie programu o zagadnienia dotyczące usprawnienia kontaktów na linii obywatel – urząd, zgodnie z wymogami ustawowymi w zakresie elektronicznego składania i podpisywania dokumentów stwarza możliwości zrealizowania specjalizacji: E-urząd

Ponadto słuchacz tego kierunku w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku uzyska wiedzę i umiejętności związane z:

 • pisaniem na komputerze metodą dziesięciopalcową, bezwzrokową i profesjonalnym składaniem tekstów,
 • opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
 • zorganizowaniem stanowisk pracy zgodnie z wymaganymi zasadami ekonomii,
 • obsługą podstawowych i specjalistycznych sprzętów biurowych,
 • sporządzaniem różnego rodzaju pism z zastosowaniem technik komputerowych, według standardów europejskich,
 • sporządzaniem i wypełnianiem formularzy,
 • rejestracją korespondencji,
 • redagowaniem pism o charakterze informacyjnym i okolicznościowym,
 • odbieraniem i przekazywaniem informacji za pomocą urządzeń biurowych,
 • przygotowaniem akt do archiwizacji,
 • obsługą interesanta,
 • porozumiewaniem się w języku obcym w sprawach zawodowych,
 • przygotowywaniem projektów umów cywilnoprawnych,
 • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej.

ABSOLWENT ADMINISTRACJI Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych,
 • sądach,
 • podmiotach gospodarczych,
 • jednostkach budżetowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • urzędach skarbowych.

Okres realizacji nauki – 4 semestry (2 lata)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po czwartym semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • po czwartym semestrze nauki (po uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) państwowy dyplom z tytułem technika administracji, z suplementem w języku angielskim
 • po czwartym semestrze nauki dyplom ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po czwartym semestrze nauki zaświadczenia – według standardów MEN i MPiPS – ukończenia dodatkowych szkoleń w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku
 • ponadto słuchacz, w dowolnym momencie nauki, może przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TELC- szczegóły: www.celsanok.pl/centrum-ets.html

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 0 zł/ miesiąc